Site icon Zen Master Dogen

Hoshi Kigaku Noah Roen: What’s Your Genjo Koan?

YouTube Poster

Hoshi Kigaku Noah Roen is Executive Director of the Upaya Zen Center in Santa Fe.

 

Exit mobile version